CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU
DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR GIURGIU

DEPUNERE DOCUMENTE

Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cărţile de identitate se eliberează titularilor. În situaţia în care solicitantul nu se află în țară, mandatarul va prezenta procura pe care se află aplicată fotografia titularului, autentificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul în care se afla solicitantul.

În cuprinsul procurii este necesar să se regăsească referirea expresă la obiectul mandatului.

Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.

Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetăţeniei și a domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original și copie xerox.

TERMEN DE SOLUȚIONARE PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE

 • Conform prevederilor legale, termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile de la data înregistrării cererii .În situații deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către șeful serviciului,
 • Termenul efectiv de eliberare a actelor de identitate la nivelul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Giurgiu este de 7 zile lucrătoare;
 • În cazul în care un cetățean se află într-o situație deosebită ce poate justifica solicitarea eliberării actului de identitate într-un termen mai scurt de 7 zile lucrătoare (ex. motive medicale, deplasare urgentă în altă localitate sau în alt stat, susținerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operațiuni notariale/bancare/poștale, etc.), acesta se va adresa conducerii instituției (șefului de serviciu), care va analiza și va dispune, după caz, măsuri pentru soluționarea în timp util a cererii acestuia .

 

Compartimentul de Evidenţă a Persoanelor eliberează:

 1. Cărţi de Identitate
  2. Adeverinte privind modul cum sunt înregistraţi solicitanţii în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor (R.N.E.P.)
  3. Furnizări de date din RNEP conform Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind  protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulaţie a acestor date
  4. Certificate de atestare a domiciliului şi a cetăţeniei române
  Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Giurgiu, eliberează acte de identitate pentru toţi locuitorii judeţului în următoarele cazuri:

– la împlinirea vârstei de 14 ani;
– la expirarea termenului de valabilitate;
– dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului;
– în cazul schimbării domiciliului;
– în cazul schimbării denumirii sau rangului localităților și străzilor, al renumerotării imobilelor, sau rearondării acestora, al înființării localităților sau străzilor;
– în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;
– în cazul deteriorării actului de identitate;
– în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
– când forografia din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
– în cazul schimbării sexului;
– în cazul anulării;

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 14 ANI

 • ATENȚIE !!!
  ÎN CAZUL ELIBERĂRII UNUI NOU ACT DE IDENTITATE PENTRU PERSOANELE CARE NU AU ÎMPLINIT VÂRSTA DE 18 ANI (EXPIRARE, PIERDERE, FURT, ETC), ACTELE NECESARE SUNT CELE PREZENTATE ÎN ACEASTĂ SECȚIUNE!!!

  SOLICITANȚII SUB 18 ANI VOR FI ÎNSOȚIȚI DE UN PĂRINTE SAU DE REPREZENTANTUL LEGAL ȘI VOR PREZENTA CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE/SENTINȚA DE DIVORȚ- DEFINITIVĂ ȘI IREVOCABILĂ/CERTIFICATUL DE DIVORȚ+CONVENȚIA ÎNCREDINȚARE MINOR AL PĂRINȚILOR, DUPĂ CAZ.

  Acte necesare:
  – cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnata atât de minor, cât şi de părinte sau reprezentant legal (cerere tip, se semnează în prezența personalului DJEP );

  – certificatul de naştere, original şi copie;
  – actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal;
  – documentul cu care părintele sau reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
  – certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, sentință de divorț, definitivă şi irevocabilă/Certificat de divorț , inclusiv Convenția între soți cu privire la minori, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, original şi copie;
  – chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate – 7 lei; (la casieria DJEP )

  • La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghişeul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul sau legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identitate.
  • În situaţia în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în condiţiile legii.
  • Pentru minorul care, deşi a fost încredinţat, prin hotarâre judecătorească, unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celalalt părinte, se solicită declaraţia de consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic.
  • Declaraţia prevăzută poate fi dată la ghişeu, în prezenţa personalului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, iar în situatiile în care părintele nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie să fie autentificată la notarul public sau, după caz, la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află.
  • Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statele respective.
  • Dacă părintele nu este proprietarul imobilului, este necesară declaraţia scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezenţa lucrătorului de evidenţă a persoanelor.

   

ELIBERAREA CĂRȚII DE IDENTITATE LA CERERE, EXPIRARE, PIERDERE, FURT

 • ATENȚIE!!!

  SOLICITANȚII SUB 18 ANI VOR FI ÎNSOȚIȚI DE UN PĂRINTE SAU DE REPREZENTANTUL LEGAL ȘI VOR PREZENTA CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE/SENTINȚA DE DIVORȚ- DEFINITIVĂ ȘI IREVOCABILĂ/CERTIFICATUL DE DIVORȚ+CONVENȚIA ÎNCREDINȚARE MINOR AL PĂRINȚILOR, DUPĂ CAZ.

  INFORMAŢII GENERALE:
  Cetaţenii care se află în una dintre urmatoarele situaţii:
  – expirarea termenului de valabilitate,
  – modificarea datelor de stare civilă,
  – anularea documentului,
  – schimbarea sexului sau a fizionomiei
  – preschimbarea buletinelor de identitate
  – pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate deţinut anterior

  Acte necesare:
  – cererea pentru eliberarea actului de identitate (cerere tip, se semnează în prezența personalului DJEP );
  – actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul;
  – certificatul de naştere, original şi copie;
  – certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;
  – sentință de divorț definitivă și irevocabilă /certificat de divorț , inclusiv Convenția între soți cu privire la minori, original și copie;
  – certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
  – certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;
  – documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
  – chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate – 7 lei (la casieria DJEP );

  • În cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, se prezintă şi hotarârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.
  • În cazul pierderii, furtului, distrugerii sau deteriorării se prezintă și un document emis de instituții sau autorități publice, CU FOTOGRAFIE DE DATĂ RECENTĂ, pentru certificarea identității, respectiv : carte de alegător, pașaport, permis de conducere, diplomă de absolvire a unei instituții de învățământ -original și copie;
  • Dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesară declaraţia scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezenţa lucrătorului de evidenţă a persoanelor.

DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU

 • Toate documentele se prezintă în original și copie, nu se acceptă copii legalizate sau în conformitate cu originalul ale actelor de proprietate

  1. a) În toate cazurile, dovada adresei de domiciliu sau reședință se face cu acte încheiate în condiţii de validitate, prevăzute de legislaţia română în vigoare, spre exemplu:
  • contractul de vânzare-cumpărare a unui imobil tip locuinţă, încheiat în formă autentică;
  • titlul de proprietate a unui imobil tip locuinţă (să fie înscrisă adresa corectă);
  • contractul de donaţie a unui imobil tip locuinţă, încheiat în formă autentică;
  • contractul de vânzare-cumpărare sau de donaţie a unui imobil tip locuinţă cu clauza de uzufruct viager, încheiat în formă autentică, situaţie în care, va fi necesar consimțământul uzufructuarului;
  • contractul de schimb de locuinţe, încheiat în formă autentică;
  • contractul (convenţia) de partaj voluntar, încheiat în formă autentică;
  • contractul de întreţinere sau contractul de rentă viageră, încheiat în formă autentică;
  • contractul de închiriere (locaţiune) care are ca obiect un imobil tip locuinţă, din fondul locativ de stat (solicitantul trebuie să figureze la rubrica „Titularul contractului de închiriere” sau „Persoane care locuiesc împreună cu titularul contractului de închiriere”. Se prezintă contractul de închiriere, actele adiționale și fișa cu suprafața locativă;
  • contractul de închiriere a unui imobil tip locuință înregistrat sau însoțit de declarația unică înregistrată la structurile teritoriale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală în care să fie inserate numărul și data contractului sau încheiat în formă autentică la un notar public sau părțile acestuia , conținutul și data certă să fie atestate de un avocat, situație în care nu se mai solicită consimțământul proprietarului;
  • contractul de comodat a unui imobil cu destinaţia de locuinţă, autentificat la notar, situație în care nu se mai solicită consimțământul proprietarului;
  • certificatul de moştenitor eliberat de notarul public;
  • hotărârile judecătoreşti, rămase definitive şi irevocabile, privind constatarea dreptului de proprietate, retrocedarea sau partajul unui imobil tip locuinţă; – în cazul hotărârilor judecătoreşti prin care s-au admis acţiunile în prestaţie tabulară şi s-au dispus măsuri privind obligarea la plata unor sume de bani, acestea trebuie să fie definitive, irevocabile şi să fie investite cu formulă executorie;
  • actul de adjudecare a unui imobil tip locuință;
  • extras de carte funciară, actualizat (să nu fie mai vechi de 30 zile);
  • extras de carte funciară, actualizat, eliberat de notarul public cu semnătură electronică, numai însoțit de certificatul de conformitate (să nu fie mai vechi de 30 zile);
  • autorizaţia de construcţie ori contractul de construire, a unui imobil tip locuintă, însoţit de procesul-verbal de predare-primire a locuinţei sau de recepţie preliminară;
  • adeverinţă eliberată de primărie- PENTRU MEDIUL RURAL- (în original, valabilă 30 de zile de la data emiterii), din care să rezulte ca solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registul agricol.

  Alte acte încheiate în condiții de validitate prevăzute de legislația română în vigoare, privind titlul locativ

  1. b) declaraţia scrisă de primire în spaţiu a găzduitorului, însoţită de actul de proprietate al acestuia, pentru persoanele care solicită schimbarea domiciliului la o alta persoană fizică;c) declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil, faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la lit. a) şi b); pentru minorii şi persoanele fizice puse sub interdicţie, declaraţia se dă şi se semnează de către părinţi sau de către reprezentanţii lor legali;

INFORMAȚII UTILE

 • Dacă solicitantul nu este titularul spațiului de locuit, proprietarul va prezenta actul de proprietate (original și copie), va completa pe verso-ul cererii pentru eliberarea actului de identitate și va semna în fața lucrătorului de la ghișeu.

  În situaţia în care proprietarul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în faţa poliţistului de ordine publică din cadrul unităţii de poliţie pe a cărei rază teritorială este situat imobilul (declarația se reține în original). În declarația dată de proprietarul imobilului trebuie să se specifice acceptarea de către proprietar a stabilirii domiciliului (reședinței) unei anumite persoane în locuința care este proprietatea sa.

  Procura generală de administrare a unui imobil nu dă dreptul administratorului să- și stabilească domiciliul (reședința) în imobilul respectiv sau să-și dea acordul pentru stabilirea domiciliului (reședinței) unor terțe persoane.

  Dovada adresei de domiciliu(reședință) nu se poate face cu un ante-contract de vînzare-cumpărare, care este doar o promisiune și nu o transmitere a dreptului de proprietate.

FURNIZARE DATE CU CARACTER PERSONAL DIN R.N.E.P.

Anunț important

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27.04.2016 privind protecţia persoanelor fizice, în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, în vederea soluţionării favorabile a cererii privind furnizarea de date cu caracter personal din Registrul Naţional de Evidenta a Persoanelor, aceasta va cuprinde în mod obligatoriu şi explicit temeiul juridic al solicitării datelor şi scopul colectării acestora.

ACTE NECESARE

Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Este important să ştim că acest Regulament ocroteşte viaţa privată şi familială a cetăţenilor. În consecinţă, te invităm să cunoşti ce trebuie să faci pentru a obţine astfel de date din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor (denumită în continuare R.N.E.P.):

Ce sunt datele cu caracter personal – Datele cu caracter personal reprezintă orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică este o persoană care poate fi identificată , direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare , cum ar fi nume, un număr de identificaredate de localizareun identificator online , sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice , culturale sau sociale.

Cine poate solicita furnizarea unor date cu caracter personal din R.N.E.P — Persoanele fizice sau juridice pot solicita, în baza unor cereri scrise motivate, comunicarea de date cu caracter personal din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, referitoare la:

 • datele de stare civilă (numele, prenumele, data şi locul naşterii, cât şi prenumele părinţilor persoanelor în cauză);
 • datele referitoare la actele de identitate eliberate persoanelor despre care sunt solicitate informaţii;
 • datele referitoare la domiciliile şi reşedinţele (vizele de flotant) acordate;
 • datele referitoare la codul numeric personal atribuit.

 

CERTIFICATUL DE ATESTARE A DOMICILIULUI ȘI CETĂȚENIEI ROMÂNE

ACTE NECESARE

 • se eliberează în vederea valorificării unor drepturi sau apărării intereselor în străinătate;
 • document eliberat de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti în baza OG nr. 33/2002;
 • cererea se depune personal sau prin împuternicit cu procură specială;

  Acte necesare:
 • cerere tip;
 • actul de identitate al titularului sau al persoanei împuternicite(original şi copie xerox);
 • cerere tip pentru eliberarea formularului standard multilingv privind domiciliul , valabil în spațiu UE ;
 • Procura specială autentificată de notarul public sau încheiată la misiunile diplomatice ale României în străinătate, în care să se precizeze explicit că mandatarul poate solicita certificatul de atestare a domiciliului şi a cetăţeniei române, în original.
Sari la conținut